Col-legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, fisioterapia palma, fisioterapia baleares, cursos fisioterapia en Palma

CIF: Q0700396E · Carrer Camp Redó, 3, bajos · 07010 · Palma de Mallorca · Tel.: 971 713018 - Fax: 971 711386 · info@colfisiobalear.org Versió en català | versión en castellano

» Portada / Serveis col·legials / Estatuts del col·legi

ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL DE FISIOTERAPEUTES DE LES ILLES BALEARS

Estatuts actuals 2011:

Descarrega els estauts actualiizats 2011 (pdf - 55 kb)

Estatuts Antics:

Palma de Mallorca, 21 d'abril de 2001

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Els presents Estatuts tenen com a objecte regular l’organització i l’actuació del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, d’acord amb les disposicions legals sobre la seva creació i de conformitat amb la legislació de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 2.- Són principis essencials de la seva estructura i organització la igualtat dels seus membres i el principi democràtic, tant pel que fa al funcionament intern com a l’adopció d’acords, així com al respecte als principis que regula la Constitució espanyola.
L’objecte del Col·legi és posar a disposició dels Diplomats en Fisioteràpia una institució de dret públic per a l’ordenació de l’exercici de la professió del fisioterapeuta dins del marc de la llei; la defensa i la representació dels interessos generals de la professió, especialment davant dels poders públics; la col·laboració amb les Administracions Públiques per a satisfer els interessos generals, tot contribuint a la promoció del dret a la salut i posar a disposició de la societat una assistència sanitària de major qualitat pel que fa a l’exercici de la professió de fisioterapeuta, així com la defensa i representació dels interessos col·lectius dels col·legiats.

Article 3.- El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears es regeix pels presents Estatuts i per la Llei 10/1998 de 14 de desembre de Col·legis Professionals de les Illes Balears.

Article 4.- El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, constituït per Llei 12/2000 de 13 de desembre, és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per complir els seus objectius i exercir les seves funcions. Podrà fer adquisicions a títol onerós o lucratiu, alienar, vendre, gravar, posseir i reivindicar tota classe de béns, contreure obligacions i, en general, ésser titular de tota mena de drets, executar o suportar qualsevol acció judicial, reclamació o recursos en totes les vies i jurisdiccions.

Previ acord de la Junta de Govern, correspon al Degà l’exercici de les facultats que en aquest article s’estableixen, amb l’excepció dels actes de disposició de béns, pels quals s’exigirà la ratificació de l’Assemblea General de col·legiats per majoria simple.
La representació legal del Col·legi, tant en judici com fora d’ell, recaurà en el Degà, qui es trobarà facultat i legitimat per delegar la seva representació i atorgar poder per a processos judicials o especials a lletrats i procuradors, previ acord de la Junta de Govern.

Article 5.- L’àmbit territorial del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes comprèn la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El Col·legi tindrà la seva seu oficial a la ciutat de Palma de Mallorca, carrer Enric Alzamora nº 6, 9ª planta, porta 1ª, establint-se les delegacions de Manacor i d’Inca a Mallorca, i també les de Eivissa-Formentera i de Menorca.
El domicili social i possible trasllat de la seu social s’haurà d’aprovar en Assemblea General per majoria simple.

Article 6.- El Col·legi col·laborarà amb el Govern de les Illes Balears, Consells Insulars i Corporacions locals en els aspectes institucionals i corporatius, amb la Conselleria de Sanitat en les qüestions relacionades amb les competències que li són pròpies, i amb la Conselleria de Cultura i Educació i la Universitat de les Illes Balears pel que fa a l’aspecte docent i acadèmic, així com la pròpia Universitat de les Illes Balears i qualsevol organisme o entitat que fos necessari.

Article7.- El Col·legi es relacionarà amb el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de l’Estat espanyol, d’acord amb el que determini la legislació general de l’Estat.
Sense perjudici del disposat anteriorment, el Col·legi podrà establir acords de reciprocitat i cooperació amb altres col·legis, amb independència del seu àmbit territorial.
El Col·legi podrà establir amb els organismes professionals de la Comunitat Europea i internacionals les relacions que estimi convenients dins del marc de la llei.

Article 8.- Amb l’objecte de regular el funcionament col·legial, la Junta de Govern proposarà a l’Assemblea General l’aprovació del Reglament de Règim Intern.

TÍTOL II FINALITATS I FUNCIONS

Article 9.- El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears assumeix en el seu àmbit territorial totes les competències i funcions que la legislació vigent li atorga, així com aquelles que d’una manera expressa li pugui delegar l’Administració per tal de complir els seus objectius de cooperació amb la salut pública, ordenació de l’exercici professional, garantia de l’exercici ètic i la qualitat dels serveis.

A tal efecte s’assenyalen com a finalitats essencials del Col·legi les següents:

a) Ordenar, orientar i vigilar l’exercici de la professió i la representació exclusiva d’aquesta dins del marc legal.
b) La defensa i la representació dels interessos generals dels col·legiats, especialment davant dels poders públics.
c) La col·laboració amb les Administracions públiques per tal de satisfer els interessos generals.
d) La representació i defensa dels interessos generals dels Diplomats en Fisioteràpia i del col·lectiu professional.
e) Promoure, estendre i potenciar la Fisioteràpia, així com la seva integració i rellevància en l’estructura sanitària i social des de les perspectives científica, cultural, laboral i de recerca.
f) Promoure i divulgar la professió de fisioterapeuta en la prevenció, la valoració, el diagnòstic, la intervenció i l’avaluació en relació amb les deficiències, les discapacitats, les limitacions funcionals i les minusvàlues.

Article 10.- Per a l’estricte compliment dels seus objectius, el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears exercirà les següents funcions dins del seu àmbit d’actuació:

a) Regular i vigilar l’exercici professional dels col·legiats.
b) Garantir l’ètica professional, exigint el compliment de les normes deontològiques i col·laborant amb la protecció dels pacients en la seva qualitat d’usuaris dels serveis professionals.
c) Garantir un nivell de qualitat adequat de les prestacions professionals dels col·legiats, tot procurant respectar els drets i els interessos legítims dels destinataris d’aquelles.
d) Garantir que la utilització del nom i de l’exercici de les tècniques i models propis de la fisioteràpia compleixin les normes reguladores de la professió i el seu exercici, impedint i perseguint tots aquells casos d’intrusisme professional, la competència deslleial i la publicitat il·legal. A tal efecte es podrà sol·licitar el recolzament de les autoritats governatives i sanitàries i fer ús de les accions oportunes davant dels tribunals de justícia.
e) Exercir la facultat disciplinària sobre els col·legiats, sancionant els actes que suposin infracció de la deontologia i de les normes col·legials, així com executar les sancions imposades.
f) Elaborar els estatuts socials i els reglaments de règim intern, els quals s'hauran d’aprovar en Assemblea General de Col·legiats per majoria simple.
g) La Junta de Govern elaborarà el pressupost anual del Col·legi, el qual haurà d’ésser aprovat per majoria simple dels col·legiats en Assemblea General Ordinària.
h) El Col·legi regularà i exigirà les aportacions econòmiques dels membres col·legiats, les quals hauran d’ésser aprovades pels col·legiats en Assemblea General.
i) El Col·legi intervindrà com a mitjancer i en via d’arbitratge en aquells conflictes que per motius professionals sorgeixin entre col·legiats i, d’acord amb la normativa corresponent, entre els col·legiats i els destinataris de les seves prestacions.
j) A petició dels col·legiats, visar els treballs professionals en els termes fixats per la llei i els presents estatuts.
k) Establir normes orientadores d'Honoraris Professionals Mínims i vetllar per què es garanteixin els procediments establerts per a la seva percepció, tot facilitant la seva consulta per la població.
l) Fer-se càrrec del cobrament dels honoraris professionals a sol·licitud dels col·legiats en els termes establerts en la llei i en els propis estatuts col·legials.
m) Emetre dictàmens en matèria d’honoraris professionals a petició dels col·legiats i dels usuaris dels serveis del fisioterapeuta.
n) Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i altres anàlegs, així com de formació i perfeccionament dels col·legiats.
o) Col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears i altres universitats en quant a la capacitació dels futurs titulats i facilitar la incorporació d’aquests darrers a l’activitat professional mitjançant les accions formatives corresponents.
p) Auxiliar i assessorar les autoritats i tribunals, emetent els informes pericials que li siguin sol·licitats d’acord amb la legislació vigent.
q) El Col·legi realitzarà les actuacions precises i necessàries que afavoreixin els interessos corporatius, encaminats a l’estricte compliment dels interessos col·legials.
r) Vetllar perquè els mitjans de comunicació social divulguin la fisioteràpia amb base científica contrastada i rebatre tota propaganda o publicitat incerta o enganyosa, o la que amb caràcter general atempti contra els drets dels pacients.
s) Vetllar per la salvaguarda i observança dels principis ètics i legals de la professió, tot elaborant i aprovant un codi deontològic d’aquella i garantir el seu respecte i efectivitat per part dels col·legiats.
t) Informar a les indústries relacionades amb la fisioteràpia sobre les condicions desitjables per al desenvolupament de nous productes i establir, si les condicions tècniques ho permeten, un control de qualitat sobre els materials oferts als fisioterapeutes.
u) Complir i exigir el compliment de les normes relatives al funcionament del Col·legi Oficial.
v) No es podrà limitar el nombre dels components del Col·legi, ni tancar aquest temporal o definitivament a l’admissió de nous aspirants.

Article 11.- El Col·legi organitzarà aquelles activitats que cregui oportunes per al perfeccionament professional i científic dels col·legiats.

Article 12.- El Col·legi prestarà als seus col·legiats els serveis d’assessorament jurídic, laboral, administratiu, fiscal i tributari, i també aquells que s’estimin convenients.

Article 13.- El Col·legi informarà sobre les normes d’organització dels centres docents corresponents als professionals de la fisioteràpia i mantindrà un contacte permanent amb aquests, preparant la informació necessària per a facilitar l’accés a la vida professional dels col·legiats.

Article 14.- El Col·legi col·laborarà amb les institucions i administracions públiques de la Comunitat Autònoma i amb les entitats de caràcter privat, pel que fa a la conservació i a la promoció del dret a la salut i a l’assistència sanitària de qualitat, tot participant en la defensa i la tutela dels interessos generals del col·lectiu com a destinatari de l’actuació professional dels fisioterapeutes, i contribuirà de forma continuada a l’assessorament ciutadà en les qüestions relacionades amb el foment i la defensa de la salut.

Article 15.- L’actuació professional dels diplomats en fisioteràpia inclourà els àmbits docents, assistencials, de recerca o de gestió, prevenció, foment, assistència i recuperació de les capacitats, discapacitats i minusvàlues o desavantatges de l’individu i la contribució a un millor desenvolupament i benestar de la societat, mitjançant la utilització de tècniques i models, mitjans físics i coneixements propis desenvolupats i utilitzats en la professió.

Article 16.- El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears assumeix com a tasca específica la definició del perfil professional del fisioterapeuta. En aquest sentit i a títol orientatiu, a l’acabament de la seva formació bàsica el diplomat en fisioteràpia haurà de complir els següents requisits:

a) Comptarà amb les aptituds, habilitats i coneixements necessaris per a prestar serveis i aplicar tècniques i models, mètodes i procediments, així com actuar mitjançant l’ús de mitjans físics que previnguin, curin, recuperin i adaptin a pacients que presentin deterioraments, limitacions funcionals, invalideses o canvis en la funció física o l’estat de salut, que siguin el resultat d’una lesió, malaltia o altra causa, i a les que es desitgi mantenir en un nivell òptim de salut i, en aquest sentit, serà el responsable d’establir i aplicar les tècniques i models fisioterapèutics, considerant a l’individu en la seva triple dimensió biològica, psíquica i social, tot assumint la responsabilitat del propi aprenentatge de forma continuada, de manera que pugui accedir a l’especialització, investigació científica, docència en general, universitària i responsabilitat organitzadora, així com la pràctica d’un exercici professional perfectament actualitzat.
b) Serà capaç de prestar atenció fisioterapèutica preventiva, curativa i de reinserció al pacient i a la comunitat, tant en salut com en malaltia, aplicant tots els mitjans físics, tècniques i models manuals que estiguin al seu abast. S’entén per mitjans físics els elèctrics (la diatèrmia, l’ultrasò, hídrics, la crioteràpia, etc.), com a manuals el massatge, la cinesiteràpia, les manipulacions i els estiraments, entre d’altres, i els exercicis terapèutics, així com la gimnàsia i la natació terapèutica per al tractament de les diferents patologies.
Les tècniques i els models de la fisioteràpia inclouen l’exercici terapèutic, la mobilització de l’articulació i l’exercici en rang de moviment, l’entrenament de la resistència càrdio-vascular, els exercicis de relaxació, el massatge, la retroalimentació biològica, l’entrenament en les activitats bàsiques de la vida diària, instrumentals i avançades, la reeducació respiratòria i l’entrenament de la marxa.
c) Proporcionar educació sanitària a la població en els àmbits familiar, escolar, esportiu, laboral i d’esbarjo.
Els tractaments de fisioteràpia inclouen ensenyar al pacient com tractar un problema actual i com impedir que aquest problema es repeteixi en el futur.
d) Elaborar la definició del programa d’intervenció fisioterapèutic, ajudant a superar la necessitat de salut del pacient per tal de procurar-li l’autonomia de bell nou. Els programes de tractament fisioterapèutics individualitzats i integrals estan pensats per a cobrir les necessitats de les activitats de la vida diària, entre les quals trobem els objectius a curt i a llarg termini.
Exercir de forma autònoma activitats terapèutiques en la reeducació funcional de la discapacitat motora, psicomotora i cognitiva, fent ús de l’exercici terapèutic, la teràpia manual, la masoteràpia, etc. Els fisioterapeutes assumiran la responsabilitat de determinar, planificar i aplicar al pacient els diferents agents físics, tot realitzant i dirigint el programa terapèutic, revaluant, canviant el programa i mantenint els registres adequats al cas que inclouen els informes de progrés.
Identificar i documentar les precaucions, els programes especials, les contraindicacions, objectius, progrés pronosticat i els plans per a la revaluació.
Proposar l’adopció d’òrtesis, pròtesis i dispositius d’assistència i avaluar l’eficàcia dels mateixos.
Revaluar al pacient, modificar el programa d’intervenció quan sigui necessari, realitzar l’avaluació final i establir un pla per a la continuació de l’atenció.
Verificar la resposta de la metodologia actual a l’objectiu de la recuperació funcional.
Informar al pacient, quan les seves necessitats estiguin més enllà de l’abast d’especialització del fisioterapeuta, col·laborant amb l’individu per tal d’identificar una persona qualificada que proporcioni els serveis necessaris.
Informar al pacient sobre el moment en què ja no es possible d’obtenir cap més benefici de les seves intervencions. És totalment incorrecte iniciar o continuar serveis que, a judici del fisioterapeuta, no produeixin cap més resultat beneficiós o que puguin ésser contraindicats.
e) Col·laborar amb els serveis compromesos amb el desenvolupament de la salut i ésser un agent del mateix, incorporant totes aquelles noves tècniques, models i coneixements que es proporcionin per a tal finalitat, participant en programes d’educació maternal, geriàtrica, escolar i laboral o en tots aquells en els quals la fisioteràpia proporcioni beneficis per a la salut.
f) Participar en els diferents nivells educatius a través de la formació en pregrau, postgrau i continuada del diplomat en fisioteràpia.
Elaborar i impartir programes educatius, específics o generals, relacionats amb la fisioteràpia, dirigits a grups de professionals interdisciplinaris, com també a la població en general.
g) Desenvolupar sistemes o programes de qualitat que contribueixin a millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema sanitari i de l’atenció fisioterapèutica en general, així com elaborar informes que es sol·licitin d’acord amb la seva funció.
h) Mantenir el seu nivell de competència a través d’una formació permanent i actualitzada.
i) Participar dins del camp professional en l’àmbit esportiu en qüestions d’assessorament, prevenció i teràpia.
j) Oferir a la societat tècniques d’assessorament, projectes i tecnologia
k) Participar en projectes d’investigació en els àmbits relacionats amb la fisioteràpia, o bé formant part d’equips multidisciplinaris i transmetre els resultats a la comunitat científica.
l) Participar en la gestió i gestionar tots els serveis de fisioteràpia en tots els nivells.
m) Realitzar la seva activitat, observant en tot moment els principis de l’ètica professional.
n) Respectar, atendre i curar els seus pacients, dedicant-lis tota la seva capacitat i esforç per damunt de qualsevol altre interès.

TÍTOL III DE LA COL·LEGIACIÓ I DELS COL·LEGIATS

CAPÍTOL I DE LA COL·LEGIACIÓ

Article 17.- Serà requisit indispensable per a l’exercici de la professió de fisioterapeuta en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en qualsevol de les seves modalitats, la prèvia incorporació al Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears.

La incorporació al Col·legi es preceptiva per a l’exercici professional de la fisioteràpia en els termes establerts a l’Art. 3.2. de la Llei 2/1974 de 13 de febrer reguladora dels Col·legis Professionals, segons redacció introduïda per la Llei 7/1997 de 14 d’abril, així com d’acord a l’establert a la Llei 12/2000 de 13 de desembre sobre la constitució del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears.

Els diplomats en fisioteràpia que estiguin col·legiats en altres col·legis oficials de fisioterapeutes i pretenguin establir-se a les Illes Balears, hauran de complir els requisits que determina l’Art. 18 i posteriors dels presents estatuts. Els diplomats en fisioteràpia que no exerceixin la professió podran fer-se membres del Col·legi amb caràcter voluntari, sempre que compleixin els requisits necessaris per a col·legiar-se.

Article 18.- Podran fer-se membres del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, segons estableix l’Art. 2 de la Llei 12/2000 de 13 de desembre, les persones que compleixin els següents requisits:

a) Estar en possessió del Títol Oficial de Diplomat en Fisioteràpia de conformitat amb l’establert al Reial Decret 1414/1990 de 26 d’octubre.
b) Haver obtingut, d’acord amb les normes en cada cas corresponents, el reconeixement, la convalidació o la homologació dels seus títols o estudis en ordre a l’exercici professional de fisioterapeuta.
c) En cas de no posseir la nacionalitat espanyola, complir els requisits necessaris per a exercir la professió a l’Estat espanyol.
d) Reconèixer les titulacions de fisioteràpia obtingudes en països membres de la Unió Europea, sempre que aquestes estiguin reconegudes pel Ministeri d’Educació o habilitats pel Ministeri de Sanitat.

Article 19.- La pertinença al Col·legi s’interpretarà sense perjudici dels drets de lliure sindicació i d’associació.

Article 20.- Són condicions necessàries per a obtenir l’alta com a col·legiat les següents:

a) Acreditar la titulació legalment requerida per a l’exercici de la professió de fisioterapeuta a l’Estat espanyol.
b) No trobar-se incapacitat o inhabilitat legalment per a l’exercici de la professió.
c) No trobar-se suspès per a l’exercici professional en virtut d’una sanció disciplinària col·legial.
d) Abonar els drets o quotes d’inscripció corresponents.
e) Acreditar veraçment la identitat del sol·licitant.

La condició a) s’acreditarà mitjançant l’aportació del corresponent títol professional original o fotocòpia del mateix legitimada per Notari, o documentació que el substitueixi. En cas de tractar-se de titulació atorgada per una universitat que no pertanyi a l’Estat espanyol, s’aportarà la documentació acreditativa de la seva validesa a l’Estat espanyol a efectes professionals, i si es tracta de súbdits de nacionalitat diferent de l’espanyola, hauran d’acreditar el compliment amb la totalitat dels requisits legalment exigits per al desenvolupament de la seva activitat a l’Estat espanyol.
La condició b) serà entesa acreditada mitjançant declaració jurada de la persona interessada.
La condició c) s’haurà de fer constar, a menys que es tracti de la primera col·legiació, mitjançant certificació del col·legi de procedència.
La condició e) s’acreditarà davant de Notari mitjançant còpia autèntica del Document Nacional d’Identitat o Passaport i Certificat Literal de Naixement.
Es declararan o acreditaran, a més, les restants dades que s’hagin de fer constar al Registre del Col·legi.
El sol·licitant farà constar, si es proposa exercir la professió, el domicili de l’activitat i la modalitat de l’exercici, aportant igualment un justificat d’haver-se donat d’alta a l’impost d’activitats econòmiques degudament formalitzat davant l’agència tributària corresponent, si procedís.

Article 21.- La Junta de Govern resoldrà les sol·licituds de col·legiació, les quals es presentaran per escrit d’acord amb el model aprovat, en un període de trenta dies. Les sol·licituds podran ser denegades si no es compleixen les condicions fixades i d’obligat compliment.
La resolució podrà deixar-se en suspens per corregir les deficiències de la documentació presentada o per efectuar les comprovacions que siguin procedents per tal de verificar la seva legitimitat i suficiència.

Article 22.- La sol·licitud de col·legiació serà denegada en els següents casos:

a) Quan els documents presentats, juntament amb la sol·licitud d’ingrés, siguin insuficients o no s’hagin complert o corregit les possibles deficiències que presentessin en el període assenyalat, o bé quan aquests documents generin dubtes sobre la seva legitimitat.
b) Quan s’hagués sofert condemna en virtut d’una sentència ferma que li inhabilités per a exercir la professió de fisioterapeuta.
c) Per expulsió decretada en resolució de la jurisdicció disciplinària col·legial esdevinguda ferma.

Article 23.- Si en el període previst la Junta de Govern fes l’acord de denegar la col·legiació sol·licitada, ho comunicarà al sol·licitant, fent constar els fonaments sobre els quals es basa la seva inadmissió i els recursos als quals té dret.
En el període de trenta dies següents a la recepció de la notificació de l’acord denegatori, l’interessat podrà interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern del Col·legi.

Contra el nou acord denegatori definitiu l’interessat podrà interposar aquells recursos que l’emparin, de conformitat amb la legislació vigent.

Article 24.- La condició de col·legiat es perdrà per les següents causes:

a) Defunció.
b) Incapacitat legal.
c) Separació o expulsió del Col·legi acordada una vegada resolta la tramitació del corresponent expedient disciplinari per la Junta de Govern.
d) Baixa voluntària.
e) Per sentència ferma que faci constar la condemna d’inhabilitació professional.
f) No haver abonat l’import dels drets o quotes col·legials que fixi la Junta de Govern durant un període de quatre mesos.

Article 25.- Perquè la baixa forçosa per incompliment de les obligacions econòmiques sigui efectiva, serà precisa la instrucció de l’expedient, que s’iniciarà amb la notificació fidel a l’afectat d'aquestes circumstàncies, per tal que dins dels trenta dies següents a la recepció de la notificació cancel·li el deute contret amb el Col·legi. Una vegada transcorregut el període de notificació i donat el cas que l’incompliment persisteixi, es procedirà a expedir la baixa col·legial mitjançant acord de la Junta de Govern, la qual haurà de notificar-se de forma expressa a l’interessat.
La pèrdua de la condició de col·legiat en cap cas l’alliberarà del compliment de les obligacions degudes.

Article 26.- Els col·legiats seran inscrits en alguna de les següents qualitats:

a) Exercints, és a dir, aquells qui, reunint totes les condicions exigides, hagin obtingut la incorporació al Col·legi i exerceixin la professió de fisioterapeuta.
b) No exercints, és a dir, aquells que hagin obtingut la incorporació al Col·legi i no exerceixin la professió.
c) Col·legiats honoraris, és a dir, aquells fisioterapeutes jubilats de forma voluntària o forçosa que acreditin que no exerceixen la professió i aquells declarats en incapacitat, invalidesa o gran invalidesa.
d) Col·legiats d’honor, és a dir, aquelles persones físiques o jurídiques que hagin realitzat una tasca rellevant o meritòria en favor de la professió. Aquest nomenament honorífic haurà d’ésser autoritzat per l’Assemblea General prèvia proposta de la Junta de Govern. Aquesta distinció comportarà la concessió d’honors i deferències que l’Assemblea aprovi en el seu moment.
Els col·legiats honoraris i d’honor estaran exempts del pagament de les quotes col·legials.

Article 27.- Els col·legials podran actuar professionalment en alguna de les següents qualitats:

a) Professional lliure, és a dir, de forma independent o associada amb altres fisioterapeutes o professionals.
b) Professional assalariat.
c) Funcionari o empleat contractat per l’Administració pública i els seus organismes dependents.
Una vegada inscrit, el fisioterapeuta haurà de comunicar al Col·legi la forma o formes de l’actuació professional que desenvolupi i aquelles variacions que es produeixin durant el seu exercici professional.

Article 28.- El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, amb l’objectiu de conèixer el progrés de la fisioteràpia, crearà, amb independència del Cens General de Col·legiats, un Registre d’Especialistes en el qual s’hi podran inscriure totes aquelles persones que exerceixin una especialitat acreditada mitjançant titulació acadèmica o en la forma que determini el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas per al reconeixement de les especialitats en fisioteràpia.

CAPÍTOL II DRETS I DEURES DELS COL·LEGIATS

Article 29.- Els fisioterapeutes col·legiats en altres col·legis de fisioterapeutes que pretenguin exercir la professió a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a un cas esporàdic o mitjançant contracte de treball, es veuran obligats a comunicar a través del col·legi al que pertanyin al Col·legi Oficial de les Illes Balears les actuacions que pretenguin realitzar en la seva demarcació, per tal de quedar subjectes a les condicions econòmiques que poguessin establir-se per la Junta de Govern, com també sotmetre’s a les competències d’ordenació, control deontològic i potestat disciplinària.

La falta de comunicació i tràmits, en els termes expressats, exclouen tota possibilitat d’exercir professionalment la fisioteràpia a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tota persona diplomada en fisioteràpia que realitzi l’activitat de fisioterapeuta a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, haurà d’inscriure’s obligatòriament al Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears per tal d’exercir legalment la seva professió dins del territori d’aquesta comunitat.

Article 30.- Són drets dels col·legiats:

a) Exercir la fisioteràpia segons els criteris deontològics i professionals reconeguts.
b) Participar en el govern del Col·legi, tot prenent part a les assemblees i exercint el dret a instar la seva convocatòria, formular-hi proposicions, esmenes, mocions de censura, preguntes i peticions, elegir i ésser elegit per a càrrecs directius, sempre en les formes i condicions previstes en aquest Estatut.
c) Utilitzar les dependències col·legials tal i com s’estableix i beneficiar-se de l’assessorament dels serveis, programes i altres avantatges que el Col·legi posi a la disposició del fisioterapeuta.
d) Obtenir l’empara del Col·legi, mitjançant l’assessorament o la defensa per part d’aquest sobre les qüestions que sorgeixin relatives als seus drets i interessos legítims com a conseqüència d’un recte exercici professional. La Junta de Govern decidirà els assumptes en els quals les costes i les despeses que el procediment ocasioni siguin assumides per part del Col·legi.
e) Dirigir-se als òrgans del Col·legi formulant suggeriments, propostes, peticions i queixes.
f) Accedir a la documentació i als assentaments oficials del Col·legi, obtenir certificacions dels documents i dels actes col·legials que els afectin personalment i rebre informació sobre qüestions d'interès relacionades amb la fisioteràpia.
g) Pertànyer als programes de previsió i protecció social que puguin establir-se.
h) Exercir el dret de recurs contra els acords i les resolucions dels òrgans col·legials.
i) Afirmar la seva condició de col·legiat i disposar del document personal acreditatiu.
j) Ésser titular de qualsevol altre dret que estigui reconegut per llei o pels Estatuts o sigui establert pels òrgans col·legials.

Article 31.- Són deures dels fisioterapeutes col·legiats els següents:

a) Complir les prescripcions contingudes en els presents Estatuts, en els reglaments que els desenvolupin i en els acords que el Col·legi adopti.
b) Abonar els lliuraments establerts, les quotes i els drets tant ordinaris com extraordinaris que s’hagin aprovat per l’Assemblea General per al sosteniment del Col·legi.
Observar, complir i respectar els principis deontològics de la professió, en especial el secret professional.
d) Informar el Col·legi sobre els canvis produïts en les seves dades professionals i personals.
e) Informar el Col·legi sobre qualsevol acte d’intrusisme o actuació professional irregular.
f) Respectar les normes del Col·legi i els altres col·legiats, així com els deures d’harmonia professional, evitant en tot moment la competència deslleial, tot respectant la dedicació personal i les motivacions particulars dels altres col·legiats.
g) Posar en coneixement del Col·legi aquells fets i circumstàncies que puguin afectar l’entorn col·legial o l’exercici de la professió col·legiada.
h) Exercir fidelment els càrrecs col·legials per als quals siguin elegits.
i) Participar a les Assemblees Generals del Col·legi.

TÍTOL IV

CAPÍTOL I RÈGIM DISCIPLINARI

Article 32.- Els col·legiats que infringeixin les seves obligacions professionals o no compleixin les normes col·legials seran susceptibles de que se’ls obri un expedient disciplinari que determini la seva responsabilitat i la sanció que els correspongui.

Article 33.- Les faltes que acreditin els expedients disciplinaris podran ésser qualificades segons el següent criteri, sense caràcter restrictiu:

Faltes lleus:

a) La inobservació de les exigències col·legials i l’incompliment del deure d’informar el Col·legi sobre les modificacions de dades personals i professionals.
b) La realització d’actes indecorosos o desconsiderats cap als companys, al Col·legi o als seus òrgans rectors.
c) La negligència en el seguiment de les instruccions col·legials degudament aprovades i justificades per un interès general.

Faltes greus:

a) La reiteració de la comissió de faltes lleus.
b) Accions que incompleixin les normes estatutàries o d’altres normes col·legials, així com la vulneració dels deures professionals i els principis deontològics de la professió sense animositat.
c) La realització d’actes professionals manifestament incorrectes pels quals en resulti perjudicat el pacient.
d) La comissió d’actes indecorosos de forma deliberada cap als companys, al Col·legi o als seus gestors.
e) L’encobriment o la complicitat en l’intrusisme professional.
Faltes molt greus:
a) La reiteració de faltes greus.
b) La realització d’actes professionals que constitueixin motiu per iniciar un procés judicial, en els quals s’apreciï intenció dolosa o engany.
c) L’incompliment dels Estatuts i d’altres normes col·legials, així com els principis que inspiren la professió, de forma deliberada i dolosa.
d) La falta de pagament de les quotes col·legials o de qualsevol altra quantitat fixada per l’Assemblea General, durant un període de quatre mesos dins d’un mateix any. Aquest fet constitueix motiu d’expulsió i de baixa col·legial a qualsevol efecte.

Article 34.- Les sancions s’establiran segons les faltes comeses.

a) Les faltes considerades com a lleus poden merèixer una amonestació pública o privada dictaminada pel Degà.
b) Les faltes considerades com a greus poden merèixer una amonestació pública amb l’advertència de suspensió, o bé la suspensió de l’exercici dels drets inherents a la condició de col·legiat per un període superior a tres mesos i que podrà arribar a suposar la inhabilitació permanent amb l’expulsió del Col·legi.
c) Les faltes qualificades com a molt greus poden merèixer la suspensió dels drets resultants de la condició de col·legiat per a un període superior a tres mesos i que pot arribar a la inhabilitació permanent amb l’expulsió del Col·legi.

Article 35.- Qualsevol persona que tingui coneixement d’algun fet que pugui ésser motiu d’expedient disciplinari, l’haurà de comunicar a la Junta de Govern per tal que aquesta decideixi, segons el criteri majoritari, sobre la necessitat o no d’obrir un expedient disciplinari.

Si l’autor dels fets és membre de la Junta de Govern, serà necessari, sigui quina sigui la gravetat de la infracció, promoure l’obertura d’un expedient, essent en aquest cas preceptiva la designació d’un mínim de cinc col·legiats, per així complir l’establert al procediment sancionador. Si el resultat de l’expedient conclogués amb la suspensió o la expulsió d’un membre de la Junta de Govern, tal decisió haurà d’ésser ratificada a la pròxima Assemblea General.

CAPÍTOL II

TÍTOL I PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 36.- Una vegada coneguts els fets que determinin la possible sanció, la Junta de Govern ho haurà d’informar per escrit al autor dels mateixos en el termini de quinze dies des del dia següent a la data de notificació, per tal que aquest darrer pugui presentar un plec de descàrrec.

Una vegada rebut o finalitzat el termini per a la presentació del plec de descàrrec, la Junta de Govern haurà d’adoptar en el termini de quinze dies alguna de les següents resolucions:

a) Arxiu de les actuacions.
b) Qualificació dels fets, i si escau aplicació de la sanció corresponent d’acord amb el criteri majoritari.
c) Qualificació dels fets, i si escau procedir a la instrucció i la tramitació de l’expedient.
Per tal d’instruir l’expedient es designarà mitjançant sorteig d’entre els membres de la Junta de Govern un instructor que no podrà actuar com a tal més de dues vegades successives.

En el termini dels quinze dies següents al de la seva designació, l’instructor haurà de comunicar el seu nomenament al col·legiat expedientat, juntament amb els càrrecs que l’imputin, per tal que en el termini de quinze dies aquest pugui manifestar per escrit tot allò que consideri necessari per a la seva defensa.

Al cap de trenta dies a partir del termini dels quinze dies abans esmentats, l’instructor haurà de reunir les proves necessàries, qualificar els fets i resoldre l’expedient, i si escau proposarà a la Junta de Govern l’aplicació de la sanció que li correspongui.
Una vegada rebuda la proposta de resolució de l’expedient per part de la Junta de Govern, aquesta l’haurà de comunicar en el termini de cinc dies al col·legiat expedientat, i se li haurà d’oferir un nou termini de cinc dies per tal que aquest procedeixi a presentar les darreres al·legacions.

Una vegada rebudes o finalitzat el termini per a la presentació de les últimes al·legacions, la Junta de Govern haurà de prendre una decisió respecte a la proposta de la resolució i la sanció segons el criteri majoritari, del qual es veurà exclòs l’instructor de l’expedient, i s’haurà de notificar aquesta qüestió al col·legiat expedientat en el termini de quinze dies immediatament posteriors als cinc dies esmentats en l’apartat anterior.

Els terminis de l’expedient són susceptibles de prorrogar-se per decisió justificada de l’instructor, i aquesta decisió serà inapel·lable.

TÍTOL II TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ DE SANCIONS

Article 37.- Les faltes determinants de sanció disciplinària corporativa prescriuran als tres mesos si són lleus, al cap d’un any si són greus, i als dos anys les considerades com a molt greus des de la data en què es cometeren.

Article 38.- Tots aquells col·legiats que hagin estat sotmesos a sanció podran sol·licitar la seva rehabilitació a la Junta de Govern, amb cancel·lació de la nota del seu expedient personal, en els següents terminis des del compliment de la sanció: als sis mesos si fos per falta lleu, al cap de dos anys per falta greu, als quatre anys per falta molt greu, i al cap de cinc anys si la sanció hagués consistit en l’expulsió.

Els tràmits de rehabilitació seran els mateixos que els corresponents a l’enjudiciament i sanció de les faltes i amb els mateixos recursos.

TÍTOL III IMPUGNACIÓ I RÈGIM D’ACORDS DELS EXPEDIENTS DISCIPLINARIS.

Article 39.- Contra la resolució dels expedients disciplinaris, així com respecte a tots els actes i acords col·legials, els interessats poden interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern en un termini de quinze dies des del dia següent a la seva notificació.
El recurs d’alçada haurà de presentar-se al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas.

Article 40.- Correspon a la Junta de Govern resoldre els recursos de reposició en el termini de deu dies des que foren interposats, quedant exclosos de la Junta qualsevol dels seus membres que poguessin resultar expressament afectats per la resolució d’aquella, així com l’instructor.

Article 41.- Els actes i decisions col·legials no esdevindran executius fins que no hagin adquirit fermesa o si estan pendents de recurs.

Excepcionalment, la Junta de Govern podrà acordar l’eficàcia provisional dels acords pendents de recurs, sempre que aquests siguin irreparables si fossin finalment impugnats i a la vegada fossin necessaris per a la mecànica col·legial. En qualsevol cas, la Junta de Govern respondrà pels perjudicis que ella mateixa provoqui.

TÍTOL IV PUBLICITAT

Article 42.- Es permetrà la publicitat per qualsevol mitjà sempre que es compleixin les següents condicions:

S’hauran de respectar les disposicions establertes a la normativa reguladora de la mateixa, i amb caràcter especial al Reial Decret 1907/1996 de dos d’agost, o altra norma que la substitueixi.

En aquest sentit, la publicitat i la informació dels centres o establiments relacionats amb la fisioteràpia hauran d’ajustar-se a l’establert per l’autorització sanitària dels centres o establiments corresponents.

Qualsevol manifestació publicitària s’haurà de fer de tal manera que no decaigui la dignitat de la professió.

La publicitat haurà d’ésser fidel a la realitat i estarà subjecte a uns coneixements, una experiència i reputació acreditades.

Queda prohibida la comparació directa o indirecta amb altres professionals, així com la competència deslleial.

El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears col·laborarà amb l’Administració en el control de la publicitat de les activitats reals o suposades de diagnòstic, pronòstic o prescripció de qualsevol tipus, sempre que es faci referència a productes materials, substàncies, energies o mètodes que es presentin útils per al diagnòstic, la prevenció, el tractament de malalties o desenvolupaments fisiològics, canvis en l’estat físic, restauració, correcció o modificació en les funcions orgàniques, com també altres finalitats sanitàries preteses.

Article 43.- A més de les prohibicions a què fan referència les normes deontològiques, d’observança rigorosa i sotmeses al que disposen els Estatuts, els col·legiats s’abstindran de dur a terme els següents actes:

a) Tolerar o encobrir de qualsevol forma els qui exerceixin la fisioteràpia sense la titulació suficient.
b) Consentir que algú faci ús del seu nom i figuri com a director, assessor o treballador de centres de salut o empreses relacionades amb la fisioteràpia, i en la pràctica no dirigeixi, assessori, treballi personalment ni observi la normativa vigent aplicable als Estatuts o que incompleixi les normes deontològiques.
c) Desviar els pacients de les consultes públiques de qualsevol tipus cap a la consulta particular, de forma interessada.

TÍTOL V DELS ÒRGANS DE GOVERN

CAPÍTOL I L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 44.- L’Assemblea General és l’òrgan sobirà del Col·legi i com a tal és l’òrgan d’expressió de la voluntat col·legial. Es regirà pels principis de participació directa, igual i democràtica de tots els col·legiats assistents.
L’Assemblea General estarà composada per la totalitat de col·legiats que gaudeixin de plenitud en els seus drets.

Article 45.- Les Assemblees Generals seran de caràcter ordinari o extraordinari.
El Col·legi ha de celebrar, com a mínim, una Assemblea General Ordinària el darrer trimestre de cada any, per tal de sotmetre a l’aprovació dels col·legiats la memòria i els comptes de l’exercici anterior, així com el pressupost i el programa d’actuacions de l’any següent.

Article 46.- El Col·legi ha de convocar una Assemblea General Extraordinària quan així ho acordi la Junta de Govern o ho sol·liciti al menys el 15% dels col·legiats, per tal de tractar assumptes que hagin motivat tal decisió.

La sol·licitud haurà de dirigir-se al Secretari de la Junta de Govern, assenyalant les qüestions que s’hauran de debatre, i la Junta es veurà obligada a convocar-la en un termini màxim de trenta dies.

Article 47.- El degà del Col·legi convocarà les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries per mitjà de carta certificada quinze dies abans de la seva celebració, on s’indicarà el lloc i l’hora de celebració, així com l’ordre del dia.

Presidirà les Assemblees el Degà del Col·legi, qui a més dirigirà tots els debats, on la participació serà lliure i responsable.

Assistirà al Degà el Secretari de la Junta de Govern, qui lliurarà l’acta de la sessió, i els altres membres de la Junta.

Article 48.- Les decisions es prendran per majoria dels assistents, els quals votaran lliurement i en secret o per qualsevol altre criteri democràtic decidit per l’Assemblea. Cap acord tindrà validesa mentre no hagi estat aprovat per l’Assemblea General.

Article 49.- L’Assemblea es constituirà amb validesa en primera convocatòria quan hi siguin presents la majoria dels col·legiats, i en segona convocatòria sigui quina sigui la seva participació.

Amb independència del quòrum de participació i de la majoria qualificada que sigui preceptiva, serà precisa una majoria de dos terços dels assistents per a l’aprovació de les següents qüestions:

a) L’adquisició, venda, alienació o gravamen d’immobles.
b) L’establiment d’acords o convenis que vinculin el Col·legi més enllà del temps d’exercici de manament de la Junta de Govern que els proposi.
c) L’ampliació o reducció del pressupost aprovat i justificat per circumstàncies excepcionals.
d) La segregació territorial del Col·legi i l’agrupament amb altres col·legis de fisioterapeutes.

Article 50.- Corresponen a l’Assemblea les següents funcions, a més d’aquelles previstes per la llei i les que consten en l’article anterior:

a) La liquidació del pressupost vençut i del balanç de la corporació, així com l’aprovació de les activitats de l’exercici anterior.
b) L’aprovació del pressupost, programa d’actuació i import dels drets de col·legiació i les quotes ordinàries de pagament periòdic.
c) El seguiment i control de l’activitat de la Junta de Govern.
d) L’aprovació dels Estatuts, del Reglament de Règim Intern i d’altres normatives complementàries com també de les seves esmenes.
e) La fixació de les aportacions econòmiques extraordinàries.
f) La confirmació de nous càrrecs directius anomenats amb motiu de vacants.

CAPÍTOL II LA JUNTA DE GOVERN

Article 51.- La Junta de Govern s’encarrega de dirigir i administrar el Col·legi, i constitueix l’òrgan que executa els manaments de l’Assemblea, els preceptes continguts als Estatuts i el Reglament que es dicti, així com les normes que regulen el règim col·legial.

Article 52.- la Junta de Govern és un òrgan de caràcter col·legiat i està composada pel Degà, el Vice-Degà, el Secretari, el Tresorer i els Vocals, cinc dels quals s’anomenaran per Mallorca, un per Menorca i un altre per Eivissa i Formentera. Aquests càrrecs els portaran a terme els Delegats corresponents.

Article 53.- Podran formar part de la Junta de Govern tots aquells col·legiats majors d’edat els quals, gaudint de plenitud en els seus drets, acreditin al menys un any de col·legiació i exerceixin la professió de fisioterapeuta.

Article 54.- La Junta de Govern es reunirà al menys un cop al mes, i també quan així ho estableixi el Degà o bé ho sol·licitin al menys tres dels seus membres, quedant exclosos aquells mesos que es considerin vacacionals.

Correspon al Secretari convocar les reunions de la Junta amb al menys cinc dies d’antelació i amb l’establiment de l’ordre del dia. L’assistència serà obligatòria, excepte per motius justificats.

El Degà presidirà les Juntes i dirigirà els debats.

Els acords s’adoptaran per majoria dels presents, i en cas d’empat decidirà el vot de qualitat del Degà.

Article 55.- Les atribucions de la Junta de Govern són les següents:

a) Execució dels acords de l’Assemblea.
b) Gestió i administració del Col·legi i dels seus interessos.
c) Representació del Col·legi en tots els àmbits de la seva activitat, personalitzada en el Degà, excepte per expressa delegació a la Junta.
d) Fixació de l’import dels drets d’incorporació o col·legiació i de les quotes ordinàries de pagament periòdic, així com l’acceptació de les atribucions patrimonials que rebi el Col·legi, les quals s’aprovaran amb posterioritat a l’Assemblea General.
e) Tramitació i resolució dels expedients disciplinaris i aplicació de les sancions.
f) Resolució de les sol·licituds de col·legiació.
g) Elaboració del pressupost i del programa d’actuacions.
h) Preparació dels assumptes que hagin d’ésser sotmesos a l’Assemblea i dels aspectes referents a la seva celebració.
i) Redacció del Reglament de Règim Intern o de qualsevol altra norma complementària que es decideixi sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea.
j) Creació de seccions o comissions d’estudi, seguiment o promoció en relació amb qüestions d’interès per als fisioterapeutes.
k) Nomenament d’un substitut per a cobrir places vacants que sorgeixin per causa major justificada de qualsevol dels membres de la Junta de Govern, amb l’excepció del Degà, sempre que l’esmentada vacant hagués de superar els 60 dies, a més de totes aquelles produïdes per actes de renúncia o dimissió amb prèvia acceptació del Degà. En qualsevol cas, la substitució es sotmetrà a ratificació per part de la primera Assemblea General que es celebri.
l) Resolució d’aquells imprevists que sorgeixin en el transcurs de l’activitat col·legial i en l’exercici de totes aquelles funcions pròpies del Col·legi que no estiguin expressament atribuïdes a l’Assemblea.
m) Convenir o concertar qualsevol tipus d’acord amb altres unitats professionals.
n) La Junta podrà atorgar poder a qui cregui convenient per a l’exercici d’aquelles funcions susceptibles de delegació.

CAPÍTOL III EL DEGÀ

Article 56.- A més de les funcions atorgades en virtut d’aquests estatuts, el Degà té especialment atribuïdes les següents:

a) Representació del Col·legi en tots els àmbits en els quals intervingui la Corporació i davant de qualsevol tipus d’entitat o organismes públics i privats.
b) En conseqüència, podrà intervenir a títol particular en qualsevol tipus de procediment judicial i administratiu, en qualitat de degà o bé atorgant poders a advocats, procuradors o altres mandataris.
c) Dur a terme aquelles accions, formalitzar els instruments i atorgar les escriptures necessàries pròpies de la gestió i l’administració col·legial, incloses les que siguin pròpies del gir i de les transaccions econòmiques, bancàries i financeres.
d) Subscriure i atorgar contractes, documents i convenis que siguin d’interès per al Col·legi.
e) Ésser dipositari de la firma i del segell del Col·legi.
f) Juntament amb el Secretari i el Tresorer, indistintament, tenir la firma dels documents del tràfic econòmic.
g) En general, ésser el responsable de dur a terme els acords presos en la Junta de Govern.
h) Adoptar les mesures necessàries per al compliment de l’objecte col·legial, sempre que no constin assignades de forma diferent, si bé haurà de sol·licitar la seva ratificació a la Junta en la primera reunió que es celebri.

Article 57.- Les absències i les places vacants del Degà que no superin els seixanta dies seran cobertes pel Vice-Degà, i passat aquest termini serà precís un pronunciament per part de l’Assemblea General convocada en sessió extraordinària per la Junta pel que fa a la pròrroga de la vacant o la definitiva substitució pel Vice-Degà.

El Degà està facultat per a exercir les funcions susceptibles de delegació a favor de la persona que autoritzi la Junta.

CAPÍTOL IV VICE-DEGÀ

Article 58.- A més de les tasques específicament adjudicades pel Degà, el Vice-Degà li assistirà en l’exercici de les seves funcions i el substituirà en cas de vacant.

CAPÍTOL V EL SECRETARI

Article 59.- A més de les tasques assignades en virtut d’aquests estatuts, són funcions del Secretari les següents:

a) Fer constar en acta les reunions dels òrgans del Col·legi i legitimar-les mitjançant la seva firma i la del Degà.
b) Expedir certificacions i testimonis i ésser dipositari i responsable de la documentació col·legial.
c) Garantir l’organització administrativa i laboral del Col·legi, així com el compliment de les obligacions oficials.
d) Dur la custòdia dels períodes electorals, durant els quals donarà fe de la recepció i remesa de documentació, tot essent dipositari dels vots rebuts per correu. A més s’encarregarà de qualificar i comptar els vots emesos.
e) Firmar, juntament amb el Degà i el Tresorer, indistintament, els documents relatius al gir econòmic del Col·legi.
f) Dur els llibres d’actes, on es transcriuran per separat les corresponents a les Juntes Generals i les de la Junta de Govern.

CAPÍTOL VI EL TRESORER

Article 60.- El tresorer té assignades les funcions comptables i econòmiques del Col·legi i, per tant, de l’acompliment i custòdia dels llibres.

Li correspon al tresorer proposar a la Junta l’elaboració del pressupost següent i la liquidació de l’exercici vençut.

Té encomanada la gestió dels recursos econòmics i patrimonials i la realització dels pagaments i cobraments, sempre amb el vist i plau del Degà i la seva firma o la del Secretari, indistintament, així com el seguiment dels fons col·legials i la determinació de les disponibilitats econòmiques.

CAPÍTOL VII ELS VOCALS

Article 61.- Els vocals tenen atribuïdes les funcions que els assignin la Junta o el Degà i, de forma general, la prestació d’ajuda i col·laboració en el desenvolupament de les tasques de la Junta i de l’Assemblea.

Article 62.- Correspon als vocals cobrir els possibles llocs vacants justificats en acreditades causes de força major, de qualsevol dels membres de la Junta de Govern, excepte el Degà, sempre que tal situació no es perllongués més enllà de seixanta dies, com també els casos de renúncia o de dimissió acceptats pel Degà.

CAPÍTOL VIII GRATUÏTAT DEL CÀRREC I TEMPS DEL MANAMENT

Article 63.- L’exercici dels càrrecs electius del Col·legi serà gratuït, si bé es compensaran les despeses que siguin degudament justificades davant la Junta de Govern.

Article 64.- La durada del manament de la Junta és de quatre anys, si bé els seus membres podran ésser elegits de bell nou per ocupar el mateix càrrec.

Un terç dels col·legiats podrà presentar una moció de censura, la qual haurà d’ésser sol·licitada per escrit i firmada per tots els interessats. La Junta de Govern convocarà una Assemblea General Extraordinària en un termini de trenta dies, en la qual l’ordre del dia serà aquell proposat pels col·legiats firmants.

TÍTOL V PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 65.- Les eleccions hauran de convocar-se amb una antelació suficient, per tal que la renovació no excedeixi el manament de la Junta.

El Degà haurà de formalitzar la convocatòria d’eleccions mitjançant comunicació dirigida a tots els col·legiats i amb la publicitat que determini la Junta.

La comunicació indicarà la data d’inici del procés electoral, el qual serà el de la publicació del cens de col·legiats, on s’establirà el calendari electoral que comprendrà les següents qüestions:

a) La publicació, en la seu col·legial, del cens de col·legiats i la possibilitat de rectificar-lo en un termini que no excedeixi els quinze dies.
b) Finalitzat el termini de revisió del cens, la Junta haurà de publicar el definitiu, a partir del qual s’iniciarà un termini de quinze dies per tal que els candidats presentin les seves candidatures a la seu del Col·legi.
c) Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, la Junta l’haurà de fer públic a la seu col·legial, a l’igual que respecte de les candidatures degudament presentades, en un termini de deu dies. Si dins d’aquest termini es presentessin al·legacions contra les candidatures, la Junta de Govern haurà de prendre una resolució al cap d’un dia i procedir a la proclamació definitiva de les mateixes.
d) La determinació del lloc, data i horari d’obertura de la mesa electoral que garantirà el temps suficient per a facilitar la màxima participació electoral. La jornada electoral transcorrerà en una sessió única que ha de celebrar-se entre els quinze i trenta dies següents a la promulgació definitiva de les candidatures.

Article 66.- Les candidatures seguiran el sistema d’una llista tancada que reflexi els noms i els càrrecs als quals optin.
Esdevindrà necessari que el candidat a Degà presenti breument les circumstàncies dels candidats i que anomeni la persona que hagués d’ésser el seu Interventor en les eleccions.

Article 67.- El vot serà personal, intransferible i secret, i haurà de fer constar, exclusivament, la candidatura seleccionada o bé s’optarà pel vot en blanc.

Els electors que decideixin votar per correu remetran el seu vot per correu certificat a la Secretaria del Col·legi. El sobre certificat haurà de contenir una còpia del DNI i del carnet de col·legiat o bé del darrer rebut de la quota col·legial, a més d’un sobre blanc i tancat dins del qual hi figuri la papereta de vot que haurà d’ésser facilitada pel Col·legi.

Els vots que no reuneixin els requisits establerts o que es rebessin després del dia previ a les eleccions seran nuls.

Article 68.- La presidència de la mesa electoral haurà d’estar permanentment ocupada per algun membre de la Junta de Govern assistit per dos Interventors i un més per cada candidatura que l’hagués designat.

Una vegada iniciades les eleccions, el president de la mesa haurà d’oferir als electors una urna suficientment garantida per tal que, prèvia comprovació de la constància del votant en el cens per part dels Interventors, hi dipositin la seva papereta de vot.
Abans de concloure el calendari de les eleccions, el Secretari de la Junta haurà d’introduir a l’urna els vots que s’hagin rebut degudament per correu.

Article 69.- Arribats a l’hora de tancament de l’urna, el Secretari i els Interventors procediran al recompte dels vots i proclamaran el candidat electe.

En cas d’empat es dirimirà a favor del candidat a Degà amb major antiguitat col·legial.
Els incidents de la jornada i el resultat de la votació constaran en acta electoral firmada pel Secretari i els Interventors.

Article 70.- La proclamació d’una nova Junta de Govern, la composició de la qual serà comunicada a la Conselleria de Presidència del Govern Balear i al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas en el termini de deu dies, convertirà a la Junta de Govern cessant en una Junta de Govern en Funcions, encarregada únicament i exclusivament de la tramitació col·legial ordinària i de convocar, abans que transcorrin quinze dies, una reunió d’ambdues Juntes per al traspàs de poders.

Durant els tres mesos següents al traspàs de poders, els membres de la Junta cessant podran ésser convocats en tantes ocasions com sigui procedent.

TÍTOL VI RÈGIM ECONÒMIC

Article 71.- El Col·legi té plena capacitat i pot accedir a qualsevol forma de legítima titularitat de béns i de drets adients per al compliment dels seus objectius.

Article 72.- Els recursos del Col·legi són els següents:

De tipus ordinari:

a) Les quotes i els drets d’incorporació fixats per la Junta de Govern.
b) Les quotes periòdiques que fixi la Junta.
c) Els drets i les taxes que eventualment fixés la Junta pels serveis col·legials.
d) Els rèdits i els rendiments que resultin del patrimoni del Col·legi.
De tipus extraordinari:
a) Les derrames o aportacions extraordinàries aprovades per l’Assemblea.
b) Les donacions, subvencions i atribucions gratuïtes o condicionades que rebés el Col·legi i acceptés la Junta.
c) En general, els increments patrimonials legítimament adquirits.

Article 73.- La previsió d’ingressos i despeses haurà de constar al pressupost anual del Col·legi que la Junta presenti a l’aprovació de l’Assemblea General Ordinària.

Una vegada aprovat, el pressupost només podrà ésser raonablement augmentat o retallat per circumstàncies excepcionals i justificades per la Junta de Govern.

Article 74.- Els membres de la Junta de Govern seran responsables mancomunalment de la custòdia del patrimoni col·legial, de la seva administració i destí, sempre d’acord amb les finalitats de la corporació.

TÍTOL VII EXTINCIÓ DEL COL·LEGI

Article 75.- El Col·legi de Fisioterapeutes de les Illes Balears té voluntat de permanència i es constitueix indefinidament per al compliment dels seus objectius.

Així i tot, l’Assemblea podrà decidir la seva dissolució, sempre que s’esdevinguin algunes de les circumstàncies previstes al Reglament de Col·legis Professionals de la Comunitat Autònoma a la qual pertanyi, o bé s’acrediti la impossibilitat permanent de complir els seus objectius, decisió aquesta que s’adoptarà en una Assemblea General celebrada per a tal efecte, sempre que la seva assistència no sigui inferior a la meitat del cens i l’acord de dissolució sigui aprovat per dos terços.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

En les candidatures a les primeres eleccions de la Junta no ha d’acreditar-se l’antiguitat dels candidats ni és precís que aquestes es presentin avalades. Tampoc serà necessària l’antelació en la publicitat del cens, i la Junta resultant de les primeres eleccions tindrà una vigència de dos anys.

Segona

La Junta de Govern queda autoritzada a incorporar les modificacions d’aquests Estatuts que estableixi la Comunitat de les Illes Balears.

Tercera

Una vegada aprovats, aquests Estatuts seran objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu text es divulgarà entre tots els fisioterapeutes i en tots els àmbits que es considerin oportuns.


Col·legi de Fisioterapeutes de Mallorca, ofereix cursos de fisioteràpia a Balears i formació per a fisioterapeutes · Disseny web: Artifices.net