Col-legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, fisioterapia palma, fisioterapia baleares, cursos fisioterapia en Palma

CIF: Q0700396E · Carrer Camp Redó, 3, bajos · 07010 · Palma de Mallorca · Tel.: 971 713018 - Fax: 971 711386 · info@colfisiobalear.org Versió en català | versión en castellano

» Portada / Serveis col·legials / Codi deontològic

CODI DEONTOLÒGIC DEL COL·LEGI OFICIAL DE FISIOTERAPEUTES DE LES ILLES BALEARS

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1.- El Codi Deontològic de la Professió de Fisioterapeuta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té com a finalitat servir de norma de conducta professional en l'exercici de la fisioteràpia en qualsevol de les seves modalitats. El present Codi informarà, d'acord amb les normes del Col·legi, sobre l'exercici de la professió.
El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el fa seu, i d'acord amb les seves normes, jutjarà l'exercici de la professió dels col·legiats.

Article 2.- La Deontologia Fisioteràpica és el conjunt de principis i normes ètiques que han d'inspirar i guiar la conducta professional del fisioterapeuta.
Els deures que imposa aquest Codi són d'obligat compliment pels fisioterapeutes en l'exercici de la seva professió en qualsevol de les modalitats en què la practiquin.
L'incompliment d'alguna de les normes d'aquest Codi constitueix una de les faltes disciplinàries tipificades als Estatuts del Col·legi, la correcció de les quals es farà mitjançant el procediment disciplinari, establert als mateixos Estatuts.

Article 3.- La professió de Fisioterapeuta es regeix per principis comuns a tota deontologia professional, que seran la Dignitat, la Integritat, l'Honestedat, la Llibertat d'elecció, la Independència i el Secret Professional.
L'exercici de la professió s'ajustarà al respecte a la persona, la protecció dels drets humans, el sentit de la responsabilitat, la sinceritat de cap als usuaris, la prudència en l'aplicació d'instruments i tècniques, la competència professional i la solidesa en la justificació objectiva i científica de les seves intervencions professionals.
El Fisioterapeuta rebutjarà tota classe d'impediments o traves que pretenguin vulnerar la seva independència professional i el legítim exercici de la seva professió, sempre dins el marc dels drets i deures que estableix el present Codi.

TÍTOL PRIMER
PRINCIPIS GENERALS

Article 4.- La Fisioteràpia constitueix una professió autònoma amb identitat pròpia dins l'àmbit de la salut.

Article 5.- La principal lleialtat del fisioterapeuta és la que ha de procurar al seu pacient i a la salut d'aquest últim, que tindrà preponderància sobre qualsevol altra conveniència. El fisioterapeuta no realitzarà per ell mateix pràctiques que tinguin el propòsit d'atemptar contra la llibertat i la integritat física i psíquica de les persones, com tampoc contribuirà a la seva realització.

Article 6.- La fisioteràpia és l'art i la ciència del tractament físic. És el conjunt de mètodes, actuacions i tècniques que, mitjançant l'aplicació de mitjans físics, curen, ajuden a prevenir malalties, promouen la salut, recuperen, habiliten i readapten les persones que pateixen disfuncions somàtiques, o a les qui es desitja mantenir en un nivell adequat de salut.
A més, la fisioteràpia inclou l'execució de proves elèctriques i manuals precises per determinar el valor de l'afectació de la innervació i la força muscular, proves per a determinar les capacitats funcionals, l'amplitud del moviment articular i mesures de la capacitat vital, així com suports diagnòstics per al control de l'evolució.

Article 7.- Entre d'altres, són funcions dels fisioterapeutes l'aplicació de tractaments amb mitjans físics que es prestin als malalts de totes les especialitats de la medicina i de la cirurgia on sigui necessària la seva aplicació.
S'entén per mitjans físics els elèctrics, els tèrmics mecànics, els hídrics, així com manuals i exercicis terapèutics amb tècniques especials aplicades, per a tractar problemes de l'aparell respiratori, la paràlisi cerebral, malalties coronàries, lesions medul·lars, lesions esportives, en els àmbits de la neurologia i de la neurocirurgia, la reumatologia, l'ortopèdia, la pediatria, la docència, l'UCI, la geriatria, i inclouran exercicis maternals per abans i després del part, teràpies manuals, massatges, tractaments genitourinaris i qualsevol altra tècnica fisioterapèutica que pugui utilitzar-se en el tractament de malalts, tot essent la seva enumeració oberta.
Aquestes funcions es realitzaran dins institucions sanitàries, centres docents, centres de serveis socials, institucions esportives, consultoris de fisioteràpia, centres de rehabilitació, gimnasos terapèutics i els domicilis particulars dels usuaris.

Article 8.- L'objectiu essencial de la Fisioteràpia és preservar, restablir i augmentar la salut dels ciutadans per tal de millorar la qualitat de vida de la persona i de la població.
El fisioterapeuta ha de conèixer les seves responsabilitats, i per tant els límits de la seva actuació professional.

Article 9.- El fisioterapeuta està al servei de la societat, i per tant respectarà la vida, la integritat física i psíquica, la dignitat i la cura de la salut de l'individu i de la població.

Article 10.- La professió de Fisioterapeuta es regeix per principis comuns a tots els codis deontològics professionals, és a dir, el respecte a la persona, la protecció dels drets humans, el sentit de la responsabilitat, l'honestedat, la sinceritat cap als usuaris, la prudència en l'aplicació dels instruments i de les tècniques, la competència professional i la solidesa en la justificació objectiva i científica de les seves intervencions professionals.

Article 11.- Mentre presti els seus serveis el fisioterapeuta no practicarà cap discriminació a la persona per motius del seu lloc de naixement, nacionalitat, edat, sexe, classe social, ideologia, credo o qualsevol altra diferència.

Article 12.- El fisioterapeuta no realitzarà per ell mateix aquelles pràctiques que vulnerin la llibertat i la integritat física i psíquica de les persones, ni tampoc contribuirà a la seva comissió.
La intervenció directa o la col·laboració en la tortura i els maltractaments, a més de constituir delicte, són la més greu violació de l'ètica professional dels fisioterapeutes.

Article 13.- El fisioterapeuta no deixarà el seu nom ni la seva firma a persones que il·legítimament o sense acreditar la titulació i la preparació necessàries, realitzin actes propis de l'exercici de la fisioteràpia, i denunciarà els casos d'intrusisme dels quals se n'assabenti.

TÍTOL SEGON
RELACIONS AMB L'USUARI

Article 14.- Tots els ciutadans tenen dret a rebre una atenció fisioterapèutica humana i tècnica de bona qualitat. El fisioterapeuta ha de vetllar per la garantia d'aquest dret en tot moment.

Article 15.- Els usuaris tindran el dret a rebre informació sobre el diagnòstic fisioterapèutic, el pronòstic i les possibilitats fisioterapèutiques de la seva malaltia. Per la seva banda, el fisioterapeuta té el deure de facilitar tal informació al seu pacient mitjançant les paraules més adients.

Article 16.- El fisioterapeuta ha de respectar el dret de l'usuari a prendre decisions sobre el seu cos, i per tant la intervenció del primer haurà d'ésser lliurement autoritzada i consentida per l'usuari.
El pacient o usuari escollirà lliurement el seu fisioterapeuta, mentre que aquest últim té el deure de facilitar l'exercici d'aquest dret.
A falta de l'expressa decisió del pacient o per contingències imponderables i sobrevingudes, el fisioterapeuta que comença un tractament l'ha de continuar fins que raonablement el consideri acabat segons el seu propi criteri professional o per indicació del facultatiu que l'hagués prescrit. Si hagués de suspendre el tractament per causa de força major, el fisioterapeuta oferirà al pacient o usuari la possibilitat de continuar-lo fins a la seva fi, tot suggerint un altre professional de la seva confiança.

Article 17.- Si l'usuari no es trobés en condicions de donar el seu consentiment a l'actuació fisioterapèutica per raó d'ésser menor d'edat, per tenir alguna incapacitat o per la urgència de la situació, i resultés impossible d'obtenir el consentiment de la seva família o del seu representant legal, el fisioterapeuta podrà i haurà de prestar les atencions que estimi adients segons els seus coneixements professionals.

Article 18.- El fisioterapeuta respectarà en tot moment el dret a la intimitat dels usuaris, i per tant mantindrà en secret tota aquella informació que rebi durant la seva actuació professional, tot guardant gelosament totes aquelles novetats que arribin al seu coneixement en l'exercici de les seves funcions.
Del disposat anteriorment queden excloses aquelles situacions que facin necessària la consulta o el comentari amb metges especialistes o altres companys de professió, tot tenint com a finalitat l'èxit en la recuperació del pacient o d'altres usuaris que es trobin en una situació similar o idèntica, o bé per motius docents o estadístics, i en qualsevol cas serà necessari el consentiment de l'usuari per tal de poder revelar la seva identitat.

Article 19.- Forma part dels drets dels usuaris o pacients obtenir un certificat o un informe redactat pel fisioterapeuta on hi constin una valoració funcional i l'assistència que li hagi prestat, el contingut del qual serà autèntic i fidel i es facilitarà directament a l'usuari o a la persona autoritzada que correspongui. Per altra banda, el fisioterapeuta s'abstindrà de facilitar fitxes mèdiques del pacient, les quals romandran plenament confidencials, a aquelles terceres persones que els les sol·licitin.

Article 20.- El fisioterapeuta ha de disposar de llibertat professional i dels mitjans tècnics que li permetin d'actuar amb autonomia i oferir un servei de qualitat. Si no disposés d'aquests mitjans, haurà de posar al corrent de tal situació l'organisme gestor de l'assistència i l'usuari.

Article 21.- En l'exercici de les seves funcions el fisioterapeuta serà diligent i honest amb els qui necessitin els seus serveis, així com amb els facultatius i els seus companys de professió.
En cap cas es permetran aquelles pràctiques inspirades en la xerrameca, les que prescindeixin de base científica, o aquelles que prometin als usuaris i a les seves famílies curacions impossibles, procediments il·lusoris o insuficientment demostrats, l'aplicació de tractaments simulats o l'exercici de la fisioteràpia mitjançant consultes exclusivament per correu convencional, premsa, ràdio o per telèfon.

Article 22.- L'acte fisioterapèutic romandrà registrat en la corresponent història o fitxa de fisioteràpia. El fisioterapeuta té el dret i el deure de redactar-la.

Article 23.- L'autoritat professional del fisioterapeuta es fonamenta en la seva capacitació i la seva qualificació per a les tasques que desenvolupa. El fisioterapeuta tindrà ple coneixement dels mètodes, instruments, tècniques i procediments que utilitzi en el seu treball.

TÍTOL TERCER
RELACIÓ DEL FISIOTERAPEUTA AMB ELS SEUS COMPANYS

Article 24.- Les relacions entre fisioterapeutes es regiran pel principi del respecte i de la consideració mútues. El bon ànim i la bona disposició són valors que han d'ésser presents davant de qualsevol sol·licitud d'ajuda, de col·laboració o de consell per part de companys que tinguin necessitat d'allò.

Article 25.- Els fisioterapeutes han de mantenir unes relacions basades en la deguda deferència, respecte i lleialtat, amb independència de la relació jeràrquica que hi hagi entre ells, compartiran sense cap mena de reserva els seus coneixements científics, i tindran el deure de defensar el col·lega que sigui objecte d'atacs o de denúncies injustes.
Els fisioterapeutes s'abstindran de criticar indecorosament les actuacions professionals dels seus col·legues. Si així ho fan en presència d'algun usuari, dels seus familiars o de tercers, tal acte es considerarà circumstància agreujant.

Article 26.- Els desacords sobre qüestions fisioterapèutiques, ja siguin de caire professional o de tipus deontològic, no esdevindran polèmiques públiques, i es debatran en privat o en sessions apropiades per a tal efecte. En cas de que no s'arribés a cap acord, els fisioterapeutes podran sotmetre's a l'arbitratge del Col·legi.

Article 27.- És un deure deontològic que un fisioterapeuta comuniqui al seu col·legi, de forma objectiva i amb la deguda discreció, aquelles infraccions de les normes ètiques i de competència professional dels seus col·legues, tot procurant que aquesta situació no arribi al coneixement dels pacients o a la resta dels col·legiats.

Article 28.- El fisioterapeuta ha de contribuir a la formació professional dels estudiants de fisioteràpia, tot oferint les seves experiències i els seus coneixements segons les necessitats d'aprenentatge.

Article 29.- El Col·legi desaprova la constitució de col·lectius professionals dins els quals es pogués donar l'explotació d'algun dels seus membres per part dels altres.

TÍTOL QUART
RELACIÓ DELS FISIOTERAPEUTES AMB ALTRES PROFESSIONALS

Article 30.- L'exercici de la fisioteràpia descansa sobre el dret i el deure dels respecte mutu entre el fisioterapeuta i els professionals d'altres disciplines, sobretot els d'aquelles que tinguin una relació més directa amb la fisioteràpia.

Article 31.- En l'exercici de la seva activitat, el fisioterapeuta ha de mantenir una relació estreta amb el professional que hagi diagnosticat el seu pacient, i amb altres professionals que completin l'equip del qual el primer hi forma part, per tal de restaurar, millorar o mantenir, segons sigui el cas, la salut de l'usuari.
En la mesura en què ho permeti el criteri professional, i sobre la base d'una col·laboració responsable, el fisioterapeuta ha de seguir les indicacions del metge que hagués prescrit la seva intervenció.

Cap fisioterapeuta es veurà obligat a seguir indicacions o a aplicar tractaments els quals, segons el seus coneixements especialitzats, siguin ineficaços o contraproduents respecte dels objectius de la seva intervenció o trenquin els principis establerts per aquest Codi Deontològic. En tal cas, el fisioterapeuta posarà en coneixement del metge de forma raonada la seva disconformitat amb l'aplicació d'un tractament determinat. Si aquesta discrepància es produeix dins una relació jeràrquica amb motiu de l'estructura del lloc de treball, i sense perjudici del disposat anteriorment, el fisioterapeuta posarà tots els mitjans a la seva disposició per a superar tal desacord amb el menor perjudici possible, per tal de sotmetre la situació al criteri de la persona que en virtut del seu càrrec pugui dictaminar una resolució.

Article 32.- Sense perjudici de la crítica científica que cregui oportuna en l'exercici de la seva professió, el fisioterapeuta s'abstindrà de desacreditar els seus col·legues de professió i altres professionals que treballin amb els mateixos mètodes o amb diferents pel que fa a les escoles i els tipus d'intervenció que gaudeixin d'acceptació científica i professional.

Article 33.- L'intercanvi de dades i d'informació relatives als usuaris constitueix una ajuda important per a prestar una bona assistència. Per tal motiu, el fisioterapeuta té el dret d'obtenir-les i facilitar-ne aquelles que siguin necessàries per a practicar una bona assistència a l'usuari.

Article 34.- El fisioterapeuta respectarà l'àmbit de les competències específiques del personal que col·labora amb ell, i no permetrà que aquest li envaeixi l'àrea de la seva responsabilitat quan tal actuació pugui perjudicar l'usuari.

Article 35.- El fisioterapeuta podrà contribuir a l'ampliació de coneixements d'altres professionals aliens a la fisioteràpia, i en tot cas s'abstindrà de facilitar-lis formació ni els capacitarà en la pràctica de tècniques exclusives de la fisioteràpia, per senzilles que aquestes siguin.

Article 36.- El fisioterapeuta s'abstindrà de delegar en altres professionals funcions que li siguin pròpies i per a la pràctica de les quals no hi estiguin capacitats. Respecte dels mitjans estrictament vinculats a la fisioteràpia, tant d'avaluació com d'intervenció o de tractament, queden reservats per a l'ús dels fisioterapeutes, els quals, per altra banda, s'abstindran de facilitar-los a altres persones incapacitades per al seu ús o aplicació.
El fisioterapeuta informarà sobre l'existència d'aquest tipus d'actuació a la Comissió Deontològica tan aviat se n'assabenti.

Article 37.- Si un fisioterapeuta sap que està malalt, que pot transmetre alguna malaltia o que es vegi amb dificultats per a exercir amb plena eficàcia la seva professió, té el deure de consultar-ho a algun o alguns col·legues per tal que aquests avaluïn la seva capacitat professional i així seguir les indicacions que li siguin donades.

TÍTOL CINQUÈ
RELACIÓ AMB ELS ORGANISMES PÚBLICS

Article 38.- Els fisioterapeutes col·laboraran amb les autoritats públiques, tant administratives com judicials, quan així se'ls ho sol·liciti, sempre que aquest requeriment de col·laboració sigui instrumentalitzat per la persona competent i d'acord amb la normativa legal. En aquests casos, el fisioterapeuta en qüestió podrà consultar al Col·legi tots aquells assumptes relatius a la col·laboració sol·licitada, i per la seva part el Col·legi prestarà al fisioterapeuta tota l'ajuda necessària per tal de complir satisfactòriament l'encàrrec.
El fisioterapeuta té el dret d'absentar-se del seu lloc de treball quan hagi de comparèixer davant d'organismes o d'entitats públiques o privades i jutjats amb motiu de la col·laboració requerida.

Qualsevol fisioterapeuta podrà ésser eximit de col·laborar amb les autoritats públiques quan la col·laboració sol·licitada pugui suposar un greu perjudici per als seus interessos particulars i familiars, i es veurà obligat a col·laborar quan hi tingui un interès directe que pugui influir sobre la col·laboració requerida. En qualsevol cas, el fisioterapeuta haurà d'informar convenientment l'autoritat pública requerint i el Col·legi.

Article 39.- El Col·legi de fisioterapeutes vetllarà per la bona organització sanitària del país i per tots aquells aspectes que puguin afectar la salut de la població.

TÍTOL SISÈ
OBLIGACIONS DELS FISIOTERAPEUTES EN RELACIÓ AMB EL COL·LEGI

Article 40.- D'acord amb l'establert per la llei, es preceptiva la incorporació al Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears per tal d'exercir la fisioteràpia.

Article 41.- El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears constitueix un instrument de defensa i de representació dels fisioterapeutes de les illes Balears, i aquests darrers han de contribuir al seu sosteniment en el sentit més ample, tot respectant en tot moment els Estatuts i atorgant la consideració deguda. Així mateix, prestaran la col·laboració que requereixi el Col·legi i seguiran les indicacions adoptades en compliment de la normativa col·legial.

Article 42.- El fisioterapeuta col·laborarà amb la Junta de Govern per tal d'aconseguir els objectius col·legials plantejats.

Article 43.- El Col·legi vetllarà per la bona qualitat de l'ensenyament de la fisioteràpia, i a més posarà tots els mitjans al seu abast per aconseguir que els fisioterapeutes rebin una formació continuada adient.
Cap fisioterapeuta podrà, sense l'autorització corresponent per part del Col·legi i dels organismes públics competents, organitzar, impartir o realitzar per ell mateix o amb ajuda de tercers, cursos, actes, jornades, classes, conferències, entre d'altres qüestions, que suposin la facilitació de títols o diplomes que acreditin la seva assistència.

Article 44.- El fisioterapeuta respectarà els Òrgans de Govern i els membres d'aquests quan intervinguin en tal qualitat, i a més atendrà i contestarà, amb la màxima celeritat possible, qualsevol comunicació, requeriment o pregunta formulada per l'Òrgan de Govern o pels membres d'aquest en l'exercici de les seves funcions.

Article 45.- El fisioterapeuta que sàpiga que un altre fisioterapeuta, degut al seu estat de salut, hàbits o possibilitats de contagi, pugui perjudicar els usuaris, té el deure, amb la deguda discreció, de comunicar-lis-ho i de recomanar-lis que ho consultin amb qui pugui aconsellar la millor actuació. De la mateixa manera, ho haurà de posar en coneixement del Col·legi, amb la qual cosa l'interès de l'usuari anirà sempre per davant.

Article 46.- El fisioterapeuta promourà la qualificació de la Fisioteràpia i evitarà l'intrusisme, amb la qual cosa ha de comunicar al Col·legi els fets en qüestió, tot aportant proves i denunciant a la Corporació aquelles situacions que permetin l'exercici de la fisioteràpia per part de persones que no siguin fisioterapeutes o no tinguin l'habilitació adient.

Article 47.- Aquells col·legiats elegits per a ocupar algun càrrec directiu ajustaran la seva conducta i les seves decisions a les normes estatutàries i deontològiques, i de la mateixa manera acceptaran els acords, decisions, ordres i disposicions adoptades per la Junta General.

Article 48.- El fisioterapeuta acatarà el laude arbitral quan s'hi hagi sotmès amb motiu de qüestions estrictament professionals.

Article 49.- El fisioterapeuta contribuirà a la defensa dels drets i principis establerts en aquest Codi i en els Estatuts del Col·legi.

Article 50.- El fisioterapeuta abonarà, dins els terminis estipulats, totes les quotes, tant ordinàries com extraordinàries, així com les derrames i totes aquelles contribucions de caire corporatiu que siguin fixades pels Òrgans competents.

TÍTOL VUITÈ
L'EXERCICI PROFESSIONAL

Article 51.- Qualsevol que sigui el règim professional que adopti, el fisioterapeuta exercirà la seva activitat tot respectant els principis del present Codi i promovent el seu seguiment dins el propi àmbit d'actuació.

Article 52.- Per tal de seguir la contínua evolució de les tècniques de la fisioteràpia, el fisioterapeuta garantirà la permanent actualització dels seus coneixements tècnics i professionals, amb la qual cosa procurarà estar assabentat dels programes de prevenció de les malalties i de la promoció de la salut de la població.

Article 53.- Per la seva condició de professional de la salut, el fisioterapeuta oferirà i aplicarà els seus coneixements professionals a les situacions d'urgència per a les quals es requereixi la seva actuació o a aquelles de les quals n'estigui assabentat.

Article 54.- El fisioterapeuta donarà per acabada la seva intervenció i no la perllongarà més enllà del que èticament consideri, sense ocultar ni enganyar, tant si s'aconsegueixen els objectius plantejats com si s'esdevé que ha estat incapaç de fer-ho dins un període de temps raonable amb els mitjans o recursos a la seva disposició.

Article 55.- El fisioterapeuta tindrà especial esment en no generar falses expectatives que posteriorment sigui incapaç de satisfer professionalment.

Article 56.- En cap cas es limitarà la llibertat d'abandonar la intervenció i recórrer als serveis d'un altre fisioterapeuta o professional, encara que es fomentarà la decisió ben informada de l'usuari. El fisioterapeuta podrà negar-se a prestar els seus serveis de forma simultània amb un altre professional, sempre que tal situació signifiqui un menyspreu a la seva activitat professional o per falta de confiança i, en qualsevol cas, quan pugui perjudicar la salut del pacient.

Article 57.- L'actuació en qualitat de perit és incompatible amb l'assistència fisioterapèutica al mateix usuari.

Article 58.- Atès el caràcter sanitari de la fisioteràpia, i sense perjudici dels drets laborals que li corresponguin, el fisioterapeuta tindrà especial precaució amb l'exercici del dret a la vaga, tot procurant el menor perjudici per a l'usuari.
En qualsevol cas, el fisioterapeuta farà valer el caràcter terapèutic i sanitari i la metodologia científica, que consisteix tot plegat en la raó d'ésser de la fisioteràpia i se n'hi referirà amb la deguda dignitat.

TÍTOL NOUÈ
PUBLICITAT

Article 59.- La publicitat dels serveis que ofereix el fisioterapeuta serà breu i clara, tot especificant el títol que li acredita per a l'exercici professional i la seva condició de col·legiat, i en el seu cas les àrees de treball o tècniques utilitzades. En qualsevol cas hi haurà una correcta identificació professional de l'anunciant.

En cap cas es farà menció d'un títol acadèmic o professional del qual no es sigui titular. Tot fisioterapeuta s'abstindrà de treballar o de col·laborar amb qualsevol persona que s'anunciï o es promocioni fent-se valer de títols que en realitat no posseeixi. En aquest context l'expressió «no posseir títol» significa que aquest no existeix o que no és susceptible de convalidació a l'Estat espanyol, és a dir, que no es disposa de cap mena d'habilitació o d'homologació.
En cap cas es faran constar els honoraris ni cap tipus de garantia o afirmacions sobre la seva vàlua, competència o èxits professionals.

Article 60.- Sense perjudici de la responsabilitat penal que pugui suposar, constitueix una infracció de la deontologia professional atribuir-se en qualsevol mitjà (anuncis, plaques, targetes de visita, programes, etc.) una titulació que no es posseeix, així com utilitzar denominacions i títols ambigus que puguin induir fàcilment a error o confusió, i igualment afavorir la credulitat del públic en relació amb tècniques o procediments d'eficàcia dubtosa.

Article 61.- El fisioterapeuta s'abstindrà de cedir el seu nom, el seu prestigi i la seva imatge en qualitat de fisioterapeuta amb finalitats publicitàries de béns de consum, com tampoc per a qualsevol gènere de propaganda enganyosa. No obstant, en la seva qualitat de fisioterapeuta podrà prendre part en campanyes d'assessorament i d'informació a la població amb finalitats culturals, educatives, sanitàries, laborals i d'altres de reconegut sentit social.

Article 62.- El fisioterapeuta que utilitzi un pseudònim en la seva activitat professional el declararà al Col·legi per al seu registre.

TÍTOL DESÈ
HONORARIS

Article 63.- El fisioterapeuta s'abstindrà d'acceptar condicions de retribució econòmica que comportin una desvaloració de la professió o una competència deslleial.

En casos excepcionals, el fisioterapeuta podrà prestar serveis gratuïts d'avaluació i d'intervenció a aquells usuaris que tinguin una manifesta necessitat de rebre'ls, encara que no els puguin pagar.

Article 64.- En l'exercici lliure de la professió, el fisioterapeuta informarà prèviament al seu client en relació amb la suma dels honoraris deguts per la seva actuació professional.

Article 65.- El Col·legi podrà elaborar criteris orientadors sobre honoraris mínims per les actuacions professionals dels fisioterapeutes, sempre d'acord amb la naturalesa, la durada i altres característiques de cada actuació en l'exercici de la fisioteràpia.

Article 66.- La percepció de la retribució i els honoraris no es veuran supeditats a l'èxit del tractament o a un determinat resultat de l'actuació del fisioterapeuta.

Article 67.- En cap cas el fisioterapeuta percebrà remuneració alguna en relació amb la derivació de clients cap a altres professionals.
El fisioterapeuta no acceptarà remuneracions procedents d'aquells usuaris que s'hagin sotmès a tractament amb motiu de la seva pertinença a entitats d'assegurances o mutualitats públiques o privades amb les quals tingui contractada l'assistència dels seus afiliats, o bé els hagi d'atendre amb motiu de la seva vinculació professional.

Article 68.- Cap fisioterapeuta podrà derivar pacients o usuaris del centre on exerceixi la fisioteràpia cap a altres serveis privats o a la seva pròpia consulta amb finalitats lucratives.

TÍTOL ONZÈ
INTERPRETACIÓ I ADEQUACIÓ DEL CODI

Article 69.- La interpretació i l'adequació als principis continguts en el present Codi seran susceptibles d'evolucionar i s'ajustaran a la realitat a la qual pertanyin, i per tant permetran la seva adequació segons l'evolució de la fisioteràpia i, de forma general, les ciències de la salut.

En qualsevol cas, els Principis Rectors i els Drets Fonamentals establerts per la Constitució Espanyola seran sempre les pautes que inspirin qualsevol tipus de modificació, objecte del present Codi Deontològic.

Gener 2002


Col·legi de Fisioterapeutes de Mallorca, ofereix cursos de fisioteràpia a Balears i formació per a fisioterapeutes · Disseny web: Artifices.net